So sánh

So sánh quyền lợi giữa các gói hội viên

So sánh quyền lợi giữa các gói hội viên

Miễn phí

Tiêu chuẩn

Chuyên nghiệp

Cao cấp

Market Watch
Dữ liệu cơ bản: thông tin cơ bản thị trường, cổ phiếu, bảng giá
Tạo watchlist theo dõi cổ phiếu quan tâm
Dữ liệu doanh nhân, TOP người giàu
Thông tin chuyên sâu: cổ đông, vốn và cổ tức…
Dữ liệu chuyên biệt: phái sinh, chứng quyền
Phân tích kĩ thuật
Biểu đồ PTKT với các thiết lập mặc định, cơ bản
Lưu mẫu, nạp mẫu biểu đồ
Lưu lại phiên làm việc, duy trì trạng thái biểu đồ cho lần truy cập sau
Lọc cổ phiếu tích hợp trên Phân tích kỹ thuật
Xem đầy đủ các sự kiện trên biểu đồ: Giao dịch cổ đông chính, Báo cáo tài chính, Cổ tức
Tạo nhiều TAB để theo dõi nhiều biểu đồ cùng một lúc
Thêm vào biểu đồ hơn 30 chỉ số tài chính như PE, EPS, ROA, ROE...
Xem dữ liệu intraday trong phiên
Xem dữ liệu intraday quá khứ Giới hạn 3 tháng 1 năm
Cảnh báo
Nhận cảnh báo cơ bản
Thiết lập, tùy biến hàng trăm loại cảnh báo nâng cao
Lọc cổ phiếu
Lọc cổ phiếu với điều kiện lọc cơ bản
Tùy biến điều kiện lọc
Nạp bộ lọc, lưu bộ lọc
Máy chủ
Cấp độ 1 Cấp độ 2 Cấp độ 3 Cấp độ 4

Tính năng Web Platform
Miễn phí

Market Watch
Dữ liệu cơ bản: thông tin cơ bản thị trường, cổ phiếu, bảng giá
Tạo watchlist theo dõi cổ phiếu quan tâm
Dữ liệu doanh nhân, TOP người giàu
Thông tin chuyên sâu: cổ đông, vốn và cổ tức…
Dữ liệu chuyên biệt: phái sinh, chứng quyền
Phân tích kĩ thuật
Biểu đồ PTKT với các thiết lập mặc định, cơ bản
Lưu mẫu, nạp mẫu biểu đồ
Lưu lại phiên làm việc, duy trì trạng thái biểu đồ cho lần truy cập sau
Lọc cổ phiếu tích hợp trên Phân tích kỹ thuật
Xem đầy đủ các sự kiện trên biểu đồ: Giao dịch cổ đông chính, Báo cáo tài chính, Cổ tức
Tạo nhiều TAB để theo dõi nhiều biểu đồ cùng một lúc
Thêm vào biểu đồ hơn 30 chỉ số tài chính như PE, EPS, ROA, ROE...
Xem dữ liệu intraday trong phiên
Xem dữ liệu intraday quá khứ
Cảnh báo
Nhận cảnh báo cơ bản
Thiết lập, tùy biến hàng trăm loại cảnh báo nâng cao
Lọc cổ phiếu
Lọc cổ phiếu với điều kiện lọc cơ bản
Tùy biến điều kiện lọc
Nạp bộ lọc, lưu bộ lọc
Máy chủ
Cấp độ 1

Tính năng Web Platform
Tiêu chuẩn

Market Watch
Dữ liệu cơ bản: thông tin cơ bản thị trường, cổ phiếu, bảng giá
Tạo watchlist theo dõi cổ phiếu quan tâm
Dữ liệu doanh nhân, TOP người giàu
Thông tin chuyên sâu: cổ đông, vốn và cổ tức…
Dữ liệu chuyên biệt: phái sinh, chứng quyền
Phân tích kĩ thuật
Biểu đồ PTKT với các thiết lập mặc định, cơ bản
Lưu mẫu, nạp mẫu biểu đồ
Lưu lại phiên làm việc, duy trì trạng thái biểu đồ cho lần truy cập sau
Lọc cổ phiếu tích hợp trên Phân tích kỹ thuật
Xem đầy đủ các sự kiện trên biểu đồ: Giao dịch cổ đông chính, Báo cáo tài chính, Cổ tức
Tạo nhiều TAB để theo dõi nhiều biểu đồ cùng một lúc
Thêm vào biểu đồ hơn 30 chỉ số tài chính như PE, EPS, ROA, ROE...
Xem dữ liệu intraday trong phiên
Xem dữ liệu intraday quá khứ
Cảnh báo
Nhận cảnh báo cơ bản
Thiết lập, tùy biến hàng trăm loại cảnh báo nâng cao
Lọc cổ phiếu
Lọc cổ phiếu với điều kiện lọc cơ bản
Tùy biến điều kiện lọc
Nạp bộ lọc, lưu bộ lọc
Máy chủ
Cấp độ 2

Tính năng Web Platform
Chuyên nghiệp

Market Watch
Dữ liệu cơ bản: thông tin cơ bản thị trường, cổ phiếu, bảng giá
Tạo watchlist theo dõi cổ phiếu quan tâm
Dữ liệu doanh nhân, TOP người giàu
Thông tin chuyên sâu: cổ đông, vốn và cổ tức…
Dữ liệu chuyên biệt: phái sinh, chứng quyền
Phân tích kĩ thuật
Biểu đồ PTKT với các thiết lập mặc định, cơ bản
Lưu mẫu, nạp mẫu biểu đồ
Lưu lại phiên làm việc, duy trì trạng thái biểu đồ cho lần truy cập sau
Lọc cổ phiếu tích hợp trên Phân tích kỹ thuật
Xem đầy đủ các sự kiện trên biểu đồ: Giao dịch cổ đông chính, Báo cáo tài chính, Cổ tức
Tạo nhiều TAB để theo dõi nhiều biểu đồ cùng một lúc
Thêm vào biểu đồ hơn 30 chỉ số tài chính như PE, EPS, ROA, ROE...
Xem dữ liệu intraday trong phiên
Xem dữ liệu intraday quá khứ Giới hạn 3 tháng
Cảnh báo
Nhận cảnh báo cơ bản
Thiết lập, tùy biến hàng trăm loại cảnh báo nâng cao
Lọc cổ phiếu
Lọc cổ phiếu với điều kiện lọc cơ bản
Tùy biến điều kiện lọc
Nạp bộ lọc, lưu bộ lọc
Máy chủ
Cấp độ 3

Tính năng Web Platform
Cao cấp

Market Watch
Dữ liệu cơ bản: thông tin cơ bản thị trường, cổ phiếu, bảng giá
Tạo watchlist theo dõi cổ phiếu quan tâm
Dữ liệu doanh nhân, TOP người giàu
Thông tin chuyên sâu: cổ đông, vốn và cổ tức…
Dữ liệu chuyên biệt: phái sinh, chứng quyền
Phân tích kĩ thuật
Biểu đồ PTKT với các thiết lập mặc định, cơ bản
Lưu mẫu, nạp mẫu biểu đồ
Lưu lại phiên làm việc, duy trì trạng thái biểu đồ cho lần truy cập sau
Lọc cổ phiếu tích hợp trên Phân tích kỹ thuật
Xem đầy đủ các sự kiện trên biểu đồ: Giao dịch cổ đông chính, Báo cáo tài chính, Cổ tức
Tạo nhiều TAB để theo dõi nhiều biểu đồ cùng một lúc
Thêm vào biểu đồ hơn 30 chỉ số tài chính như PE, EPS, ROA, ROE...
Xem dữ liệu intraday trong phiên
Xem dữ liệu intraday quá khứ 1 năm
Cảnh báo
Nhận cảnh báo cơ bản
Thiết lập, tùy biến hàng trăm loại cảnh báo nâng cao
Lọc cổ phiếu
Lọc cổ phiếu với điều kiện lọc cơ bản
Tùy biến điều kiện lọc
Nạp bộ lọc, lưu bộ lọc
Máy chủ
Cấp độ 4

Miễn phí

Tiêu chuẩn

Chuyên nghiệp

Dữ liệu EOD, Intraday các chỉ số chính thị trường chứng khoán Việt Nam
Dữ liệu EOD, Intraday các mã chứng khoán
Dữ liệu các index phụ (EOD và Intraday)
Dữ liệu EOD index các quỹ ETF và ngành ICB
Dữ liệu EOD index chứng khoán Thế giới
Dữ liệu EOD Forex
Dữ liệu chứng khoán phái sinh
Dữ liệu mua bán chủ động, cung cầu, nước ngoài, bitcoin...
Dữ liệu tích hợp cho AmiBroker: PE, PB, ROA, ROE...
Công cụ xây dựng và tính chỉ số
Plugin cho AmiBroker
Bộ script cho AmiBroker

Tính năng Metakit
Miễn phí

Dữ liệu EOD, Intraday các chỉ số chính thị trường chứng khoán Việt Nam
Dữ liệu EOD, Intraday các mã chứng khoán
Dữ liệu các index phụ (EOD và Intraday)
Dữ liệu EOD index các quỹ ETF và ngành ICB
Công cụ xây dựng và tính chỉ số
Dữ liệu EOD index chứng khoán Thế giới
Dữ liệu EOD Forex
Dữ liệu chứng khoán phái sinh
Plugin cho AmiBroker
Bộ script cho AmiBroker

Tính năng Metakit
Tiêu chuẩn

Dữ liệu EOD, Intraday các chỉ số chính thị trường chứng khoán Việt Nam
Dữ liệu EOD, Intraday các mã chứng khoán
Dữ liệu các index phụ (EOD và Intraday)
Dữ liệu EOD index các quỹ ETF và ngành ICB
Công cụ xây dựng và tính chỉ số
Dữ liệu EOD index chứng khoán Thế giới
Dữ liệu EOD Forex
Dữ liệu chứng khoán phái sinh
Plugin cho AmiBroker
Bộ script cho AmiBroker

Tính năng Metakit
Chuyên nghiệp

Dữ liệu EOD, Intraday các chỉ số chính thị trường chứng khoán Việt Nam
Dữ liệu EOD, Intraday các mã chứng khoán
Dữ liệu các index phụ (EOD và Intraday)
Dữ liệu EOD index các quỹ ETF và ngành ICB
Công cụ xây dựng và tính chỉ số
Dữ liệu EOD index chứng khoán Thế giới
Dữ liệu EOD Forex
Dữ liệu chứng khoán phái sinh
Plugin cho AmiBroker
Bộ script cho AmiBroker

Miễn phí

Tiêu chuẩn

Chuyên nghiệp

Cao cấp

Market Watch
Dữ liệu cơ bản: thông tin thị trường, cổ phiếu, tin tức
Tạo watchlist theo dõi cổ phiếu quan tâm
Dữ liệu doanh nhân, TOP người giàu
Bảng giá
Xem chi tiết cổ phiếu ngay trên bảng giá
Thông tin chuyên sâu: cổ đông, vốn và cổ tức…
Dữ liệu chuyên biệt: phái sinh, chứng quyền
Phân tích kĩ thuật
Biểu đồ PTKT với các thiết lập mặc định, cơ bản
Lưu mẫu, nạp mẫu biểu đồ
Xem đầy đủ các sự kiện trên biểu đồ: Giao dịch cổ đông chính, Báo cáo tài chính, Cổ tức
Thêm vào biểu đồ hơn 30 chỉ số tài chính như PE, EPS, ROA, ROE...
Xem dữ liệu intraday trong phiên
Xem dữ liệu intraday quá khứ Giới hạn 3 tháng 1 năm

Tính năng phiên bản mobile
Miễn phí

Market Watch
Dữ liệu cơ bản: thông tin thị trường, cổ phiếu, tin tức
Tạo watchlist theo dõi cổ phiếu quan tâm
Dữ liệu doanh nhân, TOP người giàu
Bảng giá
Xem chi tiết cổ phiếu ngay trên bảng giá
Thông tin chuyên sâu: cổ đông, vốn và cổ tức…
Dữ liệu chuyên biệt: phái sinh, chứng quyền
Phân tích kĩ thuật
Biểu đồ PTKT với các thiết lập mặc định, cơ bản
Lưu mẫu, nạp mẫu biểu đồ
Xem đầy đủ các sự kiện trên biểu đồ: Giao dịch cổ đông chính, Báo cáo tài chính, Cổ tức
Thêm vào biểu đồ hơn 30 chỉ số tài chính như PE, EPS, ROA, ROE...
Xem dữ liệu intraday trong phiên
Xem dữ liệu intraday quá khứ

Tính năng phiên bản mobile
Tiêu chuẩn

Market Watch
Dữ liệu cơ bản: thông tin thị trường, cổ phiếu, tin tức
Tạo watchlist theo dõi cổ phiếu quan tâm
Dữ liệu doanh nhân, TOP người giàu
Bảng giá
Xem chi tiết cổ phiếu ngay trên bảng giá
Thông tin chuyên sâu: cổ đông, vốn và cổ tức…
Dữ liệu chuyên biệt: phái sinh, chứng quyền
Phân tích kĩ thuật
Biểu đồ PTKT với các thiết lập mặc định, cơ bản
Lưu mẫu, nạp mẫu biểu đồ
Xem đầy đủ các sự kiện trên biểu đồ: Giao dịch cổ đông chính, Báo cáo tài chính, Cổ tức
Thêm vào biểu đồ hơn 30 chỉ số tài chính như PE, EPS, ROA, ROE...
Xem dữ liệu intraday trong phiên
Xem dữ liệu intraday quá khứ

Tính năng phiên bản mobile
Chuyên nghiệp

Market Watch
Dữ liệu cơ bản: thông tin thị trường, cổ phiếu, tin tức
Tạo watchlist theo dõi cổ phiếu quan tâm
Dữ liệu doanh nhân, TOP người giàu
Bảng giá
Xem chi tiết cổ phiếu ngay trên bảng giá
Thông tin chuyên sâu: cổ đông, vốn và cổ tức…
Dữ liệu chuyên biệt: phái sinh, chứng quyền
Phân tích kĩ thuật
Biểu đồ PTKT với các thiết lập mặc định, cơ bản
Lưu mẫu, nạp mẫu biểu đồ
Xem đầy đủ các sự kiện trên biểu đồ: Giao dịch cổ đông chính, Báo cáo tài chính, Cổ tức
Thêm vào biểu đồ hơn 30 chỉ số tài chính như PE, EPS, ROA, ROE...
Xem dữ liệu intraday trong phiên
Xem dữ liệu intraday quá khứ Giới hạn 3 tháng

Tính năng phiên bản mobile
Cao cấp

Market Watch
Dữ liệu cơ bản: thông tin thị trường, cổ phiếu, tin tức
Tạo watchlist theo dõi cổ phiếu quan tâm
Dữ liệu doanh nhân, TOP người giàu
Bảng giá
Xem chi tiết cổ phiếu ngay trên bảng giá
Thông tin chuyên sâu: cổ đông, vốn và cổ tức…
Dữ liệu chuyên biệt: phái sinh, chứng quyền
Phân tích kĩ thuật
Biểu đồ PTKT với các thiết lập mặc định, cơ bản
Lưu mẫu, nạp mẫu biểu đồ
Xem đầy đủ các sự kiện trên biểu đồ: Giao dịch cổ đông chính, Báo cáo tài chính, Cổ tức
Thêm vào biểu đồ hơn 30 chỉ số tài chính như PE, EPS, ROA, ROE...
Xem dữ liệu intraday trong phiên
Xem dữ liệu intraday quá khứ 1 năm